Vedtægter

VEDTÆGTER 

§ 1

a.  Institutionens navn er Skødshoved Bro Jollehavn, forkortet SBJ.

b.  Institutionen er selvejende.

c.  Institutionens hjemsted er Vestre Strandvej 26, 8420  Knebel, Syddjurs Kommune.

d.  Havneområdet og det derpå liggende brohus ejes af Syddjurs Kommune.

 § 2

a.  SBJs stander er hvid med rød spids, hvis bageste del er svalehaleformet. Den mod flagsplittet vendende del er påtrykt S over BJ,
igen over tre vandrette bølgelinier.

b.  Standeren må føres af fartøjer, hvis ejer(e) er indskyder i SBJ.

c.  Standeren bør føres af fartøjer, som fører yachtflag og kan føres af andre fartøjer.

§ 3

SBJs formål er:

a.  at anlægge og drive en jollehavn på den i §1 nævnte adresse, således at havneinstallationer m.v. imødekommer indskydernes krav.

b.  Inden for de fysiske og økonomiske rammer at gavne sejl- og motorbådssport.

c.  at fremme ungdoms- og foreningsarbejde inden for søsport.

§ 4

a.  SBJ ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 4 personer vælges for en to-årig periode på en generalforsamling af og blandt
indskyderne i SBJ, og en person udpeges af Syddjurs Kommune.

b.  Bestyrelsen konstituerer sig selv senest en uge efter valget. Resultatet opslås på havneområdet.

c.   Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

d.  Valgte medlemmer afgår 2 ad gangen efter tur. Såfremt mere end to medlemmer er valgt samtidigt, afgøres afgang ved lodtrækning.

e.  Der vælges årligt 2 suppleanter til bestyrelsen.

f.  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

g.  Afgår et valgt bestyrelsesmedlem inden udløbet af den periode, hvortil vedkommende er valgt, indtræder i hans sted en af de valgte
suppleanter, frivilligt eller ved lodtrækning.   

§ 5

a.  Bestyrelsen hæfter ikke personligt for nogen del af SBJs eventuelle gæld.

b.  Bestyrelsen hæfter ikke for nogen udgift, som er opstået som følge af eller som forudsætning for SBJs drift efter disse vedtægter.

c.  SBJ tegnes af formanden i forening med et valgt bestyrelsesmedlem.

d.  Ved økonomiske dispositioner tegnes SBJ af formand i forening med kassereren, og ved rutinemæssige økonomiske transaktioner af
kassereren alene.

e.  Bestyrelsen kan i enkeltsager meddele prokura, hvis omfang skal være beskrevet i en samlet bestyrelses beslutning, til tredjemand.f.
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige det for SBJs drift nødvendige personale.

§ 6

a.  SBJs årsrapporteringsperiode er kalenderåret.

b.  Revision af årsrapporten skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvem det påhviler at foretage en såvel talmæssig
som kritisk revision.

c.   SBJs revisor kan tilkaldes til generalforsamlinger for at besvare spørgsmål vedrørende økonomi, årsrapportering og dermed
beslægtede områder.

d.  Den reviderede og på generalforsamlingen godkendte årsrapport tilsendes Syddjurs Kommune inden en uge efter generalforsamlingen.
Årsrapporten med ledelsesberetning og revisionspåtegning underskrives af hele bestyrelsen. 

§ 7

a.  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen af og blandt indskyderne i SBJ (se dog §4 a)

b.  Generalforsamlingen er SBJs højeste myndighed med de indskrænkninger, som måtte fremgå af disse vedtægter.

c.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og nærmest muligt SBJs havneområde.

d.  Generalforsamlinger indkaldes skriftligt pr. brev med mindst 3 ugers varsel.

e.  Adgang til SBJs generalforsamlinger har enhver indskyder, som er opført på SBJs indskyderfortegnelse, og som ikke er i restance
jf. §10. SBJ kan indbyde andre til at overvære generalforsamlingen. Disse personer har hverken tale- eller stemmeret på
generalforsamlingen jf. dog §6 c.

f.  Ægtefæller og samlevere til indskydere har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

g.  Der kan stemmes ved fuldmagt på SBJs generalforsamlinger, dog således at en indskyder kan stille med højst en fuldmagt.

h.  indkaldelse til generalforsamling skal indeholde oplysning om tid, sted og dagsorden for den pågældende generalforsamling.

i.   Forslag fra indskydere til behandling på en generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Forslag skal fremsættes skriftligt dateret og underskrevet af forslagsstilleren/-ne.    

j.   Samtidigt med indkaldelsen udsendes den reviderede årsrapport for det forgangne år, budget for det kommende år samt bestyrelsens
forslag til satser for kontingent, havneleje m.v. (jf. §8).

k.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt en ordinær generalforsamling eller bestyrelsen beslutter dette, eller såfremt
mindst 25 % af SBJs indskydere skriftligt fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen skal senest 14 dage efter fremsættelse af anmodningen udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

l.  En ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt pr. brev med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse skal indeholde oplysning om tid, sted og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

m.  En ekstraordinær generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

§ 8

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

   1.     Valg af dirigent.
2.     Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3.a.  Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det forgangne år.
b.  Fremlæggelse af budget for det kommende år.
c.  Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til:
– indskud
– kontingent
– havneleje
– gebyr ved handel
– afgift ved brug af slæbested
– sæsonleje
4.     Behandling af indkomne forslag
5.     Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
6.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7.     Valg af revisor
8.     Eventuelt

§ 9

a.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/4 af indskyderne er repræsenteret, enten til stede eller ved fuldmagt.  

b.  Et indskud berettiger til en stemme.

c.  Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, og som ikke behøver at
være indskyder.

d.  Dirigenten leder generalforsamlingens forløb og afgør alle forhold vedrørende behandling af emner og punkter, stemmeafgivelse
og resultater.

e.  Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 % af de stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning.

f.  Af forslag kan kun de rettidigt indkomne behandles på en generalforsamling.

g.  Uanset det i §9.a. og h. anførte gælder nedenstående i de to anførte forhold:

1.  For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves på en ordinær generalforsamling, at mindst 1/2 af indskyderne skal være repræsenteret
og blandt disse skal mindst 2/3 stemme for.

2.  For beslutning om opløsning af institutionen kræves vedtagelse på to generalforsamlinger, der holdes med mindst tre og højst
seks måneders mellemrum, og af hvilke den første skal være en ordinær generalforsamling, hvor mindst 1/2 af indskyderne skal
være repræsenteret og blandt disse skal mindst 2/3 stemme for.

     Den følgende og ekstraordinære generalforsamling følger reglerne i §7 m.

h. Alle sager, bortset fra de i §9. g. nævnte, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

i.  Den afgående bestyrelse fører over det på generalforsamlingen vedtagne en protokol, som autoriseredes ved underskrift af den
afgående bestyrelse og af dirigenten.

§ 10

a.  Bådpladser kan ikke købes, sælges eller udlejes af indskydere.

b.  SBJ tildeler brugsretten til en given bådplads til en indskyder, når denne har erlagt det aftalte indskud, kontingent og havneleje.

c.  Indskydere skal fortrinsvis komme fra Syddjurs Kommune, hvor de skal have bopæl hele eller væsentlige dele af året.

d.  Ingen husstand kan tildeles mere end to pladser.

e.  Overdragelse af bådpladser kan kun formidles af SBJs bestyrelse.

f.  SBJ fører over kommende indskydere en venteliste, som skal følges, idet dog indskydere med  både, som SBJ umiddelbart kan
tildele en bådplads, rykker foran indskydere med både, som ikke umiddelbart kan tildeles en bådplads på grund af bådens størrelse,
dybgang og lign.

g.  Afgående indskyder betaler kontingent, havneleje m.v. indtil udgangen af det kvartal, hvori indskyderens udmeldelse finder sted.

 h.  Tilbagebetaling af erlagt indskud til den afgående indskyder kan tidligst finde sted, når den tilgående indskyder har betalt sit indskud.

i.  En indskyders misligholdelse af SBJs vedtægter og Ordensreglementet kan medføre tab af  brugsret til bådplads i SBJ.

j.  1.  Indskydere er forpligtede til rettidigt at  betale indskud, kontingent, havneleje m.v. som besluttet på en generalforsamling.

2.  SBJ er berettiget til at opkræve rykkergebyr.

3.  Såfremt en indskyder efter påkrav ikke straks betaler den skyldige ydelse, groft og uforsvarligt eller gentagne gange overtræder disse
vedtægter eller det til enhver tid gældende Ordensreglement, er SBJ berettiget til at ophæve kontrakten, til at tilbageholde evt. økonomiske
udeståender i indskud, samt til at forlange bådpladsen ryddet.

k.  SBJ har ret til at afvise fartøjer, som ikke passer ind i havneområdets miljø, hvad enten disse ønskes optaget som fastliggere eller som
gæstende fartøjer.

m.  Den nuværende erhvervsfisker kan forblive på sin nuværende plads, inderst ved bro 2 vandside, så længe han har status som erhversfisker.

n. 1. SBJs bådpladser er beregnet til joller, motorbåde samt kølbåde med en dybgang på max. 1,5 m..

2. En indskyder kan kun tildeles en bådplads, såfremt hans båd er kortere end bådpladsens længde og smallere end bådspladsens bredde.

3. Indskydere med både, som ikke overholder det i pkt. n. 2. anførte, og som på tidspunktet for disse vedtægters ikrafttræden har fast
bådplads i SBJ, kan bibeholde bådpladsen indtil afhændelse af båden.

o.  Havneafgifter, sæsonleje, liggepenge og lignende indtægter, som erlægges af havnens gæster, oppebæres af SBJ.

p.  Bådpladser må ikke anvendes af fartøjer, som driver erhvervsmæssigt fiskeri (se dog pkt. m) fragtfart eller lignende aktiviteter med
erhvervsmæssigt indhold, medmindre tilladelse er givet af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

q.  Såfremt en indskyder i mere end 7 dage i sejlsæsonen ikke benytter sin bådplads, skal han orientere SBJ herom.

§ 11


En indskyder kan ingensinde gøre krav på at få nogen del af SBJs formue udbetalt, hverken ved egen udtræden som indskyder
eller ved SBJs opløsning.

     

§ 12

a.  SBJ kan opløses ved beslutning herom på mindst to generalforsamlinger jf. §9. g.

b.  Ved opløsning af SBJ tilfalder dens formue “Den selvejende institution Fregatten Jylland”.

§ 13

a.  Disse vedtægter træder i kraft 1. januar 2007.

b.  De hidtidigt gældende vedtægter sættes ud af kraft fra samme tidspunkt.

c.  Ændringer af disse vedtægter kan alene finde sted på en generalforsamling jf. §9. g.

oooOooo

      Godkendt af Ebeltoft Kommune ved skrivelse nr. 5155/260617 af 3. april 2006.

      Godkendt af Kystdirektoratet ved skrivelse af 24. januar 2006.

oooOooo

      Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Skødshoved Bro Jollehavn den 19. marts 2006.

 

      Som bestyrelse

 

_____________________          _____________________          _____________________
Formand

_____________________          _____________________